Over de plannenRadboud Universiteit, Radboudumc, HAN, OV-bedrijven en de gemeente Nijmegen werken in hun plan ‘Duurzaam Bereikbaar Heijendaal’ (DBH) aan een AUTOLUWE CAMPUS. Om dat te realiseren willen zij de Heyendaalseweg tussen de Kapittelweg en Houtlaan/Kwekerijweg afsluiten voor autoverkeer. Ook de Erasmuslaan zou volgens de plannen worden afgesloten. Het autoverkeer wordt om de campus heen geleid, wat leidt tot toename van autoverkeer op o.a. de Kapittelweg, St. Annastraat, Houtlaan, Kwekerijweg, d'Almarasweg, Driehuizerweg en Groesbeekseweg.

De Campuspartners werken samen aan de Gebiedsvisie Campus Heijendaal om hun plannen te verwezenlijken. Het plan “Duurzaam Bereikbaar Heijendaal is inmiddels de verkeersambitie geworden van deze gebiedsvisie. Hierdoor is de besluitvorming hierover in een stroomversnelling geraakt.

Gemeente Nijmegen wil de gebiedsvisie in de zomer van 2023 laten vaststellen door de gemeenteraad.

Bron afbeelding: Presentatie Duurzaam Bereikbaar Heijendaal (DBH) (1e participatiebijeenkomst Gebiedsvisie Campus Heijendaal d.d. 12 jan 2023)

Negatieve gevolgen voor omwonenden:Afsluiting van de Heyendaalseweg zorgt voor forse toename van autoverkeer op de Kapittelweg, St. Annastraat, Houtlaan, Kwekerijweg, d’Almarasweg, Driehuizerweg en Groesbeekseweg en dus meer onveiligheid en aantasting van de leefbaarheid van de omliggende wijken;

Toename van de parkeerdruk in de omliggende wijken;

Een belangrijke toegangsweg tot Brakkenstein wordt geblokkeerd;

De toegang van de wijk Park Heijendaal via de Laan van Scheut en de Thesaurierweg naar de Kapittelweg wordt nog moeilijker en onveiliger;

Naar verwachting zal ook de wijk Plan Groenewoud gevolgen ondervinden in de vorm van meer verkeersbewegingen.


Besluitvorming

Plan DBH en Gebiedsvisie Campus Heijendaal

De partners op campus Heyendaal hebben in 2018 met elkaar in het Meerjarenprogramma 2019-2023 afspraken gemaakt. De campuspartijen werken aan een gezamenlijke ambitie inzake de bereikbaarheid van de campus; "Duurzaam Bereikbaar Heijendaal, meerjarenprogramma 2018-2023". Uitgangspunten: een groene autoluwe campus, aanpakken van bestaande (veiligheids)knelpunten en maatregelen mogen niet leiden tot nieuwe knelpunten.

Participatie

Doel van de participatie is om bij het maken van de gebiedsvisie een stem te geven aan belanghebbenden die te maken kunnen krijgen met de plannen die in de gebiedsvisie worden uitgewerkt. "We doen aan participatie om tot betere inhoudelijke oplossingen te komen, betrokkenheid bij de besluitvorming te vergroten en waar mogelijk bij te dragen aan beter gedragen keuzes in de gebiedsvisie" aldus de gemeente.

De initiatiefnemers organiseren drie bijeenkomsten voor de omgeving van Campus Heijendaal, de gebruikers van het gebied en belangengroepen om input te geven op de plannen die gemaakt worden.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 12 januari 2023. De ideeën en aandachtspunten die tijdens deze bijeenkomst zijn opgehaald, worden gebruikt om de eerste denkrichtingen voor de gebiedsvisie uit te werken.

In een tweede bijeenkomst worden deze denkrichtingen voor de gebiedsvisie weer aan belanghebbenden voorgelegd.

Op een derde bijeenkomst wordt een concept gebiedsvisie gepresenteerd, waar belanghebbenden weer op kunnen reageren.

Besluit

Juni – juli 2023: Voorstel voor gebiedsvisie in college burgemeester en wethouders gemeente Nijmegen

Na zomer (Q3): Besluit over gebiedsvisie in gemeenteraad van Nijmegen


Verkeer in beeldOntsluiting wijken?

Beeld links: Verkeer dat de wijk Plan Heijendaal (Laan van Scheut) uit wil rijden via Kapittelweg.

Bewoners van de wijk Park Heijendaal, die uitsluitend hun wijkdeel in en uit kunnen via de Laan van Scheut en Thesaurierweg, worden nu al regelmatig geconfronteerd met de afgebeelde situatie. De verwachting van de verkeersberekeningen is dat het hier nog drukker zal worden, indien de Heyendaalseweg afgesloten wordt.

Is dit een wenselijke ontwikkeling? Wijkbewoners vinden van niet!

Beeld rechts: Incidentele file op de Houtlaan. Wordt dit hier de nieuwe norm, net zoals op de Kapittelweg?

Hoewel het verkeer de laatste jaren is toegenomen op de Houtlaan, treden files gelukkig slechts incidenteel op. Indien de Houtlaan, Kwekerijweg en d'Almarasweg onderdeel worden van de beoogde parkeerroute, zal filevorming hier dan structureel gaan optreden, zoals op de Kapittelweg gebruikelijk is? Afsluiting van de Heyendaalseweg vergroot deze kans aanzienlijk.

Let op: alleen al aan deze straten gaat het om tientallen woningen, met in- en uitparkerende bewoners en parkeerplaatsen direct aan de weg. Een hoger risico op onveilige situaties ligt voor de hand! Ook het effect op ontsluiting van de wijk Brakkenstein laat zich gemakkelijk raden.

Is dit een wenselijke ontwikkeling? Wijkbewoners vinden van niet!Parkeerbeleid campus?

Beeld links: Parkeerdruk op de Kanunnik van Osstraat (wijk Brakkenstein) door campusbezoekers.

Al geruime tijd is parkeeroverlast vanuit de campus een heikel punt in de wijk Brakkenstein. Incidentele bezoekers van de Radboud Universiteit betalen gewoon het maandtarief. Voor hen wordt parkeren in de wijk op deze manier door de Radboud Universiteit wel erg aantrekkelijk gemaakt. De verwachting is dat de beoogde parkeerroute de drempel om in de wijk te parkeren alleen maar lager zal maken. Al het bestemmingsverkeer voor de campus wordt immers eerst via de omliggende wijken geleid.

Is dit een wenselijke ontwikkeling? Wijkbewoners vinden van niet!

Beeld rechts: Met de auto aankomen, parkeren in de wijk, en met de fiets het laatste stukje?

Parkeren op de campus zou voor alle campusmedewerkers gratis moeten zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat zij in de wijk parkeren en de laatste 200 m per (vouw)fiets verder gaan.

Laat de campuspartners het parkeren door medewerkers op eigen terrein oplossen, (zoals dat op bedrijventerreinen gebruikelijk is!) zodat de omgeving er geen overlast van heeft.

Is dit een wenselijke ontwikkeling? Wijkbewoners vinden van wel!


Visie bewonersWij, bewoners van de omliggende wijken, waaronder Plan Heijendaal (o.a. Dick Arts en Henk Hofste) en Brakkenstein (o.a. Dorry Sleutels en Peter Booijen) delen de volgende visie;

Omliggende wijken gaan volgens de huidige plannen de PRIJS betalen voor een groene en autoluwe campus. In de omliggende wijken ontstaat nog meer verkeers- en parkeeroverlast en daarmee aantasting van de leefbaarheid en veiligheid. Dit gaat ons als wijkbewoners een brug te ver. We zijn dan ook TEGEN AFSLUITING van de Heyendaalseweg. We zijn juist VOOR het OPLOSSEN van de verkeersknelpunten op de campus, in plaats van het AFSLUITEN van de campus. Over ECHTE OPLOSSINGEN denken we graag mee. Met het AFSLUITEN van de campus (Heijendaalseweg) wordt niets opgelost, maar wordt het probleem verschoven en AFGEWENTELD op de omliggende wijken.

En dit is waarom:

1) Uitgevoerde verkeersberekeningen voorspellen aanzienlijke (tot 20%) toename van verkeer in omliggende wijken. Als basis voor de berekeningen is alvast uitgegaan van de (geplande) reductie van 20% verkeer in de spits t.o.v. pre-corona situatie. Het vorige college stelde in 2021 een reductie van 20% zelfs als een harde politieke voorwaarde voor de plannen. Het is niet zeker of deze reductie van 20% ook structureel gehaald wordt, nu en in de TOEKOMST. De werkelijke toename van verkeer zou zomaar hoger kunnen zijn dan berekend.

2) Resultaten van de uitgevoerde verkeersberekeningen door verkeerskundig bureau Goudappel beschrijven de verkeerstoename per dag (etmaal). Bestemmingsverkeer voor de campus vindt met name in de ochtend- en avondspits plaats. Het blijft onduidelijk hoeveel procent toename in de spits te verwachten is. Let op! Een toename van bijvoorbeeld 20% per dag, verandert in zomaar 80%, indien deze toename uitsluitend plaatsvindt in de ochtend- en avondspits!

3) Verkeersberekeningen zijn uitgevoerd op basis van de verkeerssituatie van voor de Coronapandemie. Stevige groei, welke de Radboud Universiteit al jaren doormaakt, is hierin NIET opgenomen. Daarnaast is in de omgevingsvisie Campus Heijendaal opgenomen als een van de drie focusgebieden voor inbreiding (verdichting) van de stad. Ook deze ontwikkeling is NIET meegenomen, maar draagt wel bij aan de impact van de afsluiting van de Heyendaalseweg op omliggende wijken.

4) Het oplossen van de knelpunten op de campus zelf (o.a. rotonde Erasmuslaan-Heyendaalseweg) is tot op heden niet aan bod gekomen. Aangestuurd wordt duidelijk op afsluiting van de campus (in allerlei scenario's) terwijl het oplossen van de knelpunten de sleutel zou moeten zijn tot een soepele doorstroming van verkeer. De Erasmusrotonde is een absurde rotonde en zou nergens goed en veilig kunnen functioneren, met voetgangers, tweerichtingsverkeer fietsers, daarnaast passerende auto's en bussen en dat allemaal op dezelfde gelijkvloerse overgang. Wij als wijkbewoners denken graag constructief mee over fly-overs, dive-unders, scheiding verkeersstromen, allerhande mogelijke aanpassingen kruisingen, etc.

5) De plannen voor het afsluiten van de Heyendaalseweg zoals gepresenteerd in 'Duurzaam Bereikbaar Heijendaal' (DBH) en de Gebiedsvisie Campus Heijendaal zijn in letterlijke zin NIET DUURZAAM, omdat de verkeerssituatie ELDERS VERSLECHTERT. Volgens de verkeersberekeningen scoort afsluiting van de Heyendaalseweg (aangeduid als ambitievariant) zelfs NEGATIEF op verkeersknelpunten binnen hoofdstructuur Nijmegen! Deze ontwikkeling is in de basis dus strijdig met het basisprincipe van duurzaamheid. Wij als wijkbewoners zijn voor een oplossing welke ook voor ons als wijkbewoners en heel Nijmegen DUURZAAM is.

6) De geplande 'P-ring' (de in de plannen bedachte parkeerroute) langs omliggende wijken verkleint de drempel om in de omliggende wijk te parkeren en vergroot daarmee de PARKEERDRUK vanuit Campus Heijendaal op deze wijken nog verder. In- en uitparkerende auto's en zoekverkeer op doorgaande wegen zorgen bovendien voor een toename van onveilige verkeerssituaties.

7) Met het afsluiten van de Heyendaalseweg wordt een belangrijke toegangsweg tot de wijk Brakkenstein geblokkeerd. De ontsluiting van deze wijk verslechtert daarmee aanzienlijk. Dit heeft niet alleen directe gevolgen voor bewoners maar ook voor ondernemers in Brakkenstein, bijvoorbeeld die aan de Heyendaalseweg!

8) Door het afsluiten van de Heyendaalseweg wordt de Kapittelweg nog drukker. Hierdoor wordt de toegang van de wijk Park Heijendaal via de Laan van Scheut en de Thesaurierweg via de Kapittelweg nog moeilijker en onveiliger.

9) Vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het LAAKBAAR dat een onderneming (de campuspartners) haar verantwoordelijkheid (zorg dragen voor oplossen van knelpunten t.g.v. groeiend aantal bezoekers campus) ONTKENT en haar problemen afwentelt op de omgeving. Dit geldt voor zowel het faciliteren van verkeersstromen als het aanbieden van toereikende parkeervoorzieningen.


Onze oproep aan B&W en gemeenteraadWij, bewoners van de wijken grenzend aan Campus Heijendaal, verzoeken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om op te komen voor de belangen van haar bewoners en niet alleen voor de belangen van de campus.

Wij verzoeken u dringend om:

A) NIET mee te werken aan het realiseren van een afsluiting van de Heyendaalseweg voor autoverkeer tussen de Kapittelweg en de Houtlaan/Kwekerijweg,

B) Een autoluwe campus NIET ten koste te laten gaan van een duurzame woonomgeving in de omliggende wijken door het afwentelen van zaken als verkeer, parkeren, onveiligheid en milieubelasting op onze wijken,

C) Radboud Universiteit, Radboudumc en HAN er zorg voor te laten dragen dat hun werknemers, studenten en bezoekers NIET in de omliggende wijken maar op hun eigen campusterrein parkeren. Dat kan door aan deze groepen gratis parkeren aan te bieden in de nu voor een belangrijk deel leegstaande parkeervoorzieningen op de campus. Dat zal de parkeeroverlast in de omliggende wijken verminderen.


Online petitie!Wij, bewoners van wijken grenzend aan Campus Heijendaal, zijn een online petitie gestart. (Zie hier voor een link naar de petitie via petities.nl.)

Zo verzamelen we stemmen TEGEN de plannen voor het afsluiten van de Heyendaalseweg. Wij roepen u op om op te komen voor uw belangen en de petitie daarom te steunen en te ondertekenen. Hoe meer stemmen, hoe duidelijker het geluid tegen deze afsluiting.

De petitie zal aangeboden worden aan burgemeester en wethouders en gemeenteraad.

1

Weken looptijd petitie...

0

Keer ondertekend!

ParticipatieHoe ziet de participatie eruit? Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd voor de omgeving, de gebruikers van het gebied en de belangengroepen om input te geven op de plannen die gemaakt worden. De eerste bijeenkomst vond plaats op 12 januari 2023. De ideeën en aandachtspunten die tijdens deze bijeenkomst opgehaald zijn, worden gebruikt om eerste denkrichtingen voor de gebiedsvisie uit te werken. In een tweede bijeenkomst worden deze denkrichtingen voor de gebiedsvisie weer aan belanghebbenden voorgelegd. Op een derde bijeenkomst wordt een concept gebiedsvisie gepresenteerd, waar u weer op kunt reageren.

Wat is de status van de inbreng? Voor belanghebbenden wordt in dit participatietraject een adviserende rol gezien. Dat wil zeggen dat waar mogelijk rekening wordt gehouden met de inbreng van belanghebbenden. Het maken van inhoudelijke keuzes in de loop van het participatietraject ligt bij de initiatiefnemers. Daarbij zullen zij bij iedere stap in de ontwikkeling van de plannen toelichten wat de inbreng is geweest, wat daarmee is gedaan en waarom. Er geldt, met andere woorden, een motiveringsplicht.

Wat staat al vast? En waarover kan in de participatie nog worden gesproken? De doelstellingen van de initiatiefnemers voor de gebiedsvisie geven voor een groot deel invulling aan de Omgevingsvisie Nijmegen 2040. Ambities als het vergroten van de levendigheid door meer ruimte te bieden aan functies zoals wonen, het versterken van de bedrijvigheid en het bevorderen van duurzame mobiliteit op de campus zijn daarmee een vertrekpunt voor de participatie met omgeving en gebruikers. Het gaat er dan ook niet om deze ambities op zichzelf te bespreken, maar hoe ze worden ingevuld in de gebiedsvisie.

Worden belanghebbenden te zijnertijd geïnformeerd als er inspraakavonden zijn? Zeker. Via MijnWijkplan wordt u op de hoogte gehouden. Hier kunt u ook aangeven dat u een bericht wilt ontvangen wanneer nieuwe informatie op MijnWijkplan wordt geplaats.

Als de gebiedsvisie wordt vastgesteld is er dan inspraak op mogelijk? Tijdens de laatste bijeenkomst wordt de concept gebiedsvisie gepresenteerd. Hierop kan iedereen reageren. Ook is het mogelijk om in te spreken op het moment dat de gemeenteraad vergadert over de gebiedsvisie. Zodra bekend is wanneer de gemeenteraad over de gebiedsvisie spreekt, wordt deze datum via MijnWijkplan gecommuniceerd.


Uw stem telt!Hoe kunt u uw stem als belanghebbende laten tellen?

1. TEKEN de online petitie via petities.nl

2. MELD U AAN om op de hoogte gehouden te worden over de participatiebijeenkomsten, en stuur een mail om een uitnodiging te ontvangen. Dit kan via website: nijmegen.nl/campusheijendaal of mail: campusheijendaal@nijmegen.nl

3. KOM naar de 2e en 3e participatiebijeenkomst om uw stem te laten horen

4. STUUR EEN MAIL met uw input/mening over de plannen naar: campusheijendaal@nijmegen.nl

Wilt u als wijkbewoner graag bijdragen aan deze actie?


Downloads & LinksGroene Autoluwe Campus Heyendaal; Hoofdpunten uit Verkenning Groene Autoluwe Campus Projectgroep Duurzaam Bereikbaar Heyendaal

De ambitie om de Heyendaalseweg en Erasmuslaan af te sluiten wordt in dit document reeds beschreven als "beoogde fysieke maatregel", (zie p. 4): "De beoogde fysieke maatregelen zijn: 1. Het autoluw maken van de Erasmuslaan en de Heyendaalseweg, zodat de voetgangers, fietsers en het OV de hoofdgebruikers zijn in het gebied. (...)"


 
MOGELIJKE NETWERK VARIANTEN; Technische studie verkeerseffecten mogelijke netwerkvarianten Campus Heijendaal

Bureau Goudappel berekende toe- of afname verkeersdrukte, voor verschillende scenario's. Bij alle scenario's gaat het om afsluitingen. Merk op dat de "Ambitievariant" (p. 14) van de Campuspartners als beste uit de bus komt. Toeval?


 
Presentatie Duurzaam Bereikbaar Heijendaal (1e participatiebijeenkomst Gebiedsvisie Campus Heijendaal)

Deze presentatie heeft plaatsgevonden tijdens de eerste participatiebijeenkomst van de Gebiedsvisie Campus Heijendaal (12 jan. 2023). Merk op dat (p. 8) omwonenden veelal denken in allerlei oplossingen om verkeersstromen beter te beheersen op de campus, i.p.v. verkeersstromen af te sluiten. De verkeersberekeningen (p. 9) impliceren wederom afsluiting van Heyendaalseweg als beste oplossing.


 
Participatieplan Gebiedsvisie Campus Heijendaal

In dit participatieplan behorend bij de Gebiedsvisie Campus Heijendaal, wordt uiteengezet waarover, hoe en wanneer inspraak van belanghebbenden wordt meegenomen.


 
Presentatie: Introductie gebiedsvisie Campus Heijendaal

Deze presentatie heeft plaatsgevonden tijdens de eerste participatiebijeenkomst van de Gebiedsvisie Campus Heijendaal (12 jan 2023). In deze presentatie wordt o.a. de relatie tussen Duurzaam Bereikbaar Heijendaal (DBH) en de Gebiedsvisie Campus Heijendaal toegelicht.


 
Veelgestelde vragen en antwoorden over gebiedsvisie Campus Heijendaal

Dit document is opgesteld n.a.v. vragen, gesteld door o.a. omwonenden tijdens de eerste participatiebijeenkomst van de Gebiedsvisie Campus Heijendaal (12 jan. 2023).


 
Campusplan 2022 - in het kort, Definitieve versie, juni 2022.

In dit document omschrijft de RU haar plannen m.b.t. toekomstige ontwikkeling op de campus. Merk op dat (zie p. 5) het verdwijnen van (een deel van) parkeerplaats P10 en bebouwing van deze ruimte "zal zorgen voor een kwaliteitsimpuls van dit gebied." Ook is er de intentie om voor meer woonruimte op de campus te zorgen, zie p. 11: "Op de campus worden locaties of gebouwen toegewezen voor een mogelijke woonbestemming. Concreet zijn nu in beeld: het Erasmusgebouw en de locatie Manege, en in de toekomst mogelijk ook het Toernooiveld en aan de zuidzijde van het SSH&-complex Sterrenbosch bij park Brakkenstein." Dus: minder parkeerruimte, meer bezoekers en meer woningen op de campus, en dus nog meer verkeer? Daarnaast wordt (p. 7) de ambitie om een "iconische" buitenruimte te creëren beschreven, en worden beoogde "maatregelen ter beperking van de mobiliteit" benoemd. Het gaat hier (voor alle duidelijkheid) om de geplande afsluiting van de Erasmuslaan en de Heyendaalseweg.


 
Beleidsstuk gemeenteraad over omgevingsplan (2017)

Dit beleidsstuk, daterend uit 2017, geeft aan (p.3) dat enige jaren geleden vanuit het college het aanleggen van veilige (fiets)oversteekplaatsen als een redelijke mogelijkheid wordt gezien voor de campus.


 
Link: Gebiedsvisie Campus Heijendaal.

Op deze website van gemeente Nijmegen vindt u meer informatie over de Gebiedsvisie Campus Heijendaal. Ook diverse documenten zijn vanaf deze website te downloaden.


 
Kaart